search
Help

Privacyverklaring voor Betaal per maand

Laatste versie 26.10.2022
Versie 1.0

1. Over deze privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is voor ons van het grootste belang. Deze Verklaring legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken wanneer u Betaal per maand gebruikt en klant bij ons wordt. Het informeert u ook over uw rechten inzake gegevensbescherming en legt uit hoe u deze kunt uitoefenen.

2. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Wij, Riverty GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsland (hierna: "Riverty", "wij", "ons"), zijn verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen of anderszins verwerken in het kader van uw gebruik van Betaal per maand zodra u onze factuur niet hebt betaald op het moment dat deze verschuldigd is (in welk geval de vordering van Amazon opu aan ons wordt overgedragen). Als gegevensbeheerder in de zin van EU-verordening 2016/679 (de "GDPR") zorgen wij ervoor dat onze verwerkingsactiviteiten in overeenstemming zijn met deze wet.

3. Welke persoonlijke informatie over u verwerken wij?

3.1 Informatie die u met ons deelt

U verstrekt ons persoonlijke informatie wanneer u Betaal per maand gebruikt of contact met ons opneemt:

 • Contactgegevens en persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer, ID-nummer
 • Betalingsinformatie zoals factuurinformatie, bankrekeningnummer

 

3.2 Gegevens die door ons worden verwerkt wanneer u Betaal per maand gebruikt

Wanneer u Betaal per maand gebruikt of contact met ons opneemt in het kader van het betalingsproces, verwerken wij de volgende gegevens over u die reeds bij ons zijn opgeslagen of die ons rechtstreeks door u of door derden, zoals kredietinformatiebureaus of Amazon, worden verstrekt:

 • Informatie over goederen/diensten zoals details over de door u bestelde artikelen (bijv. bestelwaarde, productgroep, waarde van de goederen).
 • Financiële informatie zoals kredietscores of negatieve betalingsopmerkingen van kredietinformatiebureaus
 • Historische informatie zoals uw bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis en kredietacceptatiegeschiedenis met betrekking tot uw gebruik van Betaal per maand of andere door ons aangeboden betaalmethoden.
 • Informatie over de interactie tussen u en ons, zoals de aard van uw gebruik van Betaal per maand, inclusief details over openstaande en vroegere schulden en uw (terug)betalingsgeschiedenis met ons, persoonlijke voorkeuren, uw interactie met onze klantendienst
 • Informatie over interacties tussen u en Amazon, zoals uw communicatie met Amazon, bijvoorbeeld of goederen zijn geleverd.

De informatie die u met ons deelt, alsmede de informatie die wij verzamelen over goederen/diensten, de Historische Informatie, uw financiële informatie en de informatie over de interacties tussen u en Amazon zijn onder meer nodig om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van Betaal per maand. De overige informatie die wij verzamelen, zoals de informatie over de interacties tussen u en ons, is nodig voor de hieronder genoemde doeleinden.

4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt? En hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Verder kunt u in het overzicht zien hoe lang uw gegevens in elk geval worden bewaard.

Gebied

Doel

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Geautomatiseerd besluit overeenkomstig artikel 22 GDPR

Opslagperiode

Identificatie, risico- en fraudebeheer

Om te beoordelen of u met Betaal per maand of andere door ons aangeboden betaalmethoden kunt betalen

Toestemming (artikel 6 lid 1 a GDPR).

 

Bescherming van legitieme belangen (artikel 6 lid 1 f GDPR). Aangezien wij het risico van wanbetaling op ons nemen voor vorderingen die voortvloeien uit uw bestelling waarvoor u door ons aangeboden producten hebt gebruikt, hebben wij er een legitiem belang bij ons te beschermen tegen betalingsrisico's of fraude.

Geen

3 jaar.

 

Om u uniek te kunnen identificeren

Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR)

Geen

3 jaar.

 

een passend risicobeheer of fraudepreventie te kunnen uitvoeren

Bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

 

Ons rechtmatig belang bestaat erin ons te beschermen tegen betalingsrisico's en fraude doordat wij het risico van wanbetaling op ons nemen voor vorderingen die voortvloeien uit uw bestelling waarvoor u Betaal per maand of andere door ons aangeboden betaalmethoden hebt gebruikt.

 

Toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR)

Geen

3 jaar.

 

informatie van kredietbureaus te kunnen verkrijgen om de kredietwaardigheid te beoordelen

Bescherming van legitieme belangen (Artikel 6 Lid 1(f) GDPR).

 Wij hebben het legitieme belang om ook externe gegevens in aanmerking te nemen bij de beslissing of u het recht krijgt om Betaal per maand te gebruiken als interne gegevens alleen niet voldoende zijn om een beoordeling te maken van het risico op wanbetaling.

Geen

3 jaar.

 

om misbruik van het gebruik van Betaal per maand of andere door ons aangeboden betaalmethoden te kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door verbetering van kredietrisico- en fraudemodellen).

Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR).

Bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

 

Ons rechtmatig belang bestaat erin ons te beschermen tegen betalingsrisico's en fraude doordat wij het risico van wanbetaling op ons nemen voor vorderingen die voortvloeien uit uw bestelling waarvoor u Betaal per maand of andere door ons aangeboden betaalmethoden hebt gebruikt.

Geen

3 jaar.

Betalingsadministratie & klantenbeheer

om uw betalingen te beheren en met u te communiceren.

Naleving van een contractuele verplichting (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR).

Geen

10 jaar.

 

om de diensten te kunnen beheren en verbeteren.

Bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

 

Ons gerechtvaardigd belang is om onze diensten en activiteiten verder te verbeteren om de communicatie met de klant te optimaliseren en zo onnodige kosten te verminderen.

Geen

10 jaar.

Naleving van wettelijke voorschriften

om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften, zoals de wetgeving tegen het witwassen van geld en de boekhouding en de voorschriften inzake kapitaaltoereikendheid.

Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR)

Geen

10 jaar.

Voor meer informatie over de bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking, zie de onderstaande paragrafen.

4.1 Identificatie, risico- en fraudebeheer

Als onderdeel van het bestelproces op de website van Amazon worden uw contactgegevens, informatie over goederen/diensten, financiële informatie en, indien beschikbaar, historische informatie en Informatie over de interactie tussen u en ons als volgt gebruikt in het belang van effectieve fraudepreventie en kredietwaardigheidscontroles (beslissing of Betaal per maand wordt aangeboden aan de respectieve gebruiker):

Zodra u Betaal per maand hebt geselecteerd als onderdeel van het bestelproces op de website van Amazon, stuurt Amazon ons uw contactgegevens (naam, adres, geboortedatum (indien nodig), e-mailadres) en informatie over de goederen/diensten, zodat kan worden besloten of u Betaal per maand als betaalmethode kunt gebruiken.

Daartoe sturen wij uw naam, adres en eventueel uw geboortedatum voor de uit te voeren kredietcontrole door aan:

 • Duitsland: infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
 • Oostenrijk: Credify Informationsdienstleistungen GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wien, Oostenrijk.
 • Zwitserland: CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland.
 • Zweden: Bisnode Kredit AB, Rosenborgsgatan 4-6, Solna, Zweden.
 • Noorwegen: Bisnode Norway AS, Langkaia 1, 0150 Oslo, Noorwegen.
 • Denemarken: Experian A/S, 2100 København Ø, Denemarken.
 • Finland: Bisnode Finland Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, Finland.
 • Nederland: Experian Nederland B.V.,Verheeskade25, 2521 BP Den Haag, Nederland.

 

(elk een "kredietbeoordelingsbureau") voor de uit te voeren kredietwaardigheidscontrole. Met inachtneming van onder meer adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden, maakt het betreffende Bureau voor kredietreferenties een prognose van de betalingskansen (score), met name op basis van wiskundig-statistische processen (met name logische regressie en vergelijkingen met groepen personen met vergelijkbare kenmerken en een bekend historisch betalingsgedrag), en verstrekt deze score aan ons. Op basis van de informatie over de goederen/diensten, de door het desbetreffende kredietbeoordelingsbureau verstrekte score, uw contactgegevens (naam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) en de informatie die wij hebben over uw eerdere betalingsgedrag, wordt een afgewogen beslissing genomen of u gebruik kunt maken van Betaal per maand. De rechtsgrondslagen voor deze onderzoeken zijn artikel 6 lid 1 b) en artikel 6 lid 1 f) GDPR. Alvorens Betaal per maand aan te bieden, wat een betalingsrisico inhoudt, is het gerechtvaardigd belang om zo nauwkeurig mogelijk te beoordelen of u de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van Betaal per maand zult nakomen.

De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is artikel 6 lid 1 b) en artikel 6 lid 1 f) van de GDPR. Het gerechtvaardigd belang is om zo goed mogelijk te kunnen beoordelen of u de aangegane betalingsverplichtingen zult nakomen alvorens u de betaling met Betaal per maand toe te kennen, wat een betalingsrisico met zich meebrengt.

Om onjuiste leveringen en wanbetalingen te voorkomen, worden de door u opgegeven adresgegevens bovendien geverifieerd door middel van een adrescontrole op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR en voor dit doel naar het relevante kredietbeoordelingsbureau gestuurd. De gegevens die nodig zijn voor de krediet- en adrescontrole en voor de controle van de betalingswijze worden via een beveiligde interface verzonden.

Bovendien worden uw naam, adres en geboortedatum doorgegeven aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, voor identiteitscontrole op basis van artikel 6, lid 1 f) GDPR. Op basis van het door SCHUFA aan ons doorgegeven matchpercentage en, indien van toepassing, de informatie dat bij SCHUFA of een andere SCHUFA-zakenpartner al een legitimatiecontrole op uw persoon is uitgevoerd, kunnen wij controleren of u in de SCHUFA-database op het op de Amazon-website vermelde adres bent opgeslagen. Meer informatie over de activiteiten van SCHUFA in de zin van Art. 14 GDPR vindt u op www.schufa.de/datenschutz.

In overeenstemming met artikel 21 lid 1 GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met toekomstige werking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor elke profilering die wordt uitgevoerd voor de hierboven vermelde doeleinden. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval niet langer gebruik kunt maken van de Betaal per maand als onderdeel van uw bestelproces op de website van Amazon.

U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over het desbetreffende Bureau voor kredietreferenties zoals gedefinieerd in artikel 14 van de GDPR, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, over het doel van de gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht om te weten welke gegevens over u worden bijgehouden, een recht op wissen of rectificatie, enz. door op de volgende link te klikken:

 

4.2 Communicatie met de klant

Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt voor klantencommunicatie (geen reclame). Voor dit doel kan bijvoorbeeld contact met u worden opgenomen in verband met de klantenservice of onze diensten, bijvoorbeeld door het versturen van facturen of herinneringen per e-mail of kennisgevingen over de factuur.

4.3 Om te voldoen aan de wettelijke vereisten

Wij zijn onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften (bv. de wet op het witwassen van geld, de bankwet, de belastingwetgeving) en wettelijke voorschriften (bv. van de federale financiële toezichthoudende autoriteit) en verwerken daarom persoonsgegevens met het oog op kredietwaardigheidscontroles, identiteits- en leeftijdscontroles, fraude- en witwaspreventie, bestrijding van de financiering van terrorisme en met het oog op fiscale controle en rapportageverplichtingen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Noch  de beslissing om u de betaling met Betaal per maand toe te staan in het bestelproces (controle van de betaalmethode), noch de beoordeling van het fraudepotentieel van mogelijke bestellingen houdt een geautomatiseerde individuele besluitvorming in overeenkomstig artikel 22 GDPR. Als uw verzoek om met Betaal per maand te betalen wordt afgewezen, kunt u nog steeds andere betaalmethoden (bijv. creditcard) gebruiken om uw bestelling af te ronden. Dit betekent dat ons besluit voor u geen rechtsgevolgen heeft en u ook niet op vergelijkbare wijze in belangrijke mate treft.

In het kader van de beslissing om u het gebruik van de Betaal per maand toe te staan, wordt informatie van de extern gebruikte kredietbureaus gebruikt, alsmede eventuele betalingsgegevens waarover wij reeds beschikken (zie 4.1.). Op basis van wiskundig-statistische methoden (met name methoden van logistische regressie of andere statistische, gedeeltelijk geautomatiseerde optimalisatiemodellen) wordt een prognose gemaakt, met name over betalingskansen en, indien van toepassing, risico's van fraude en misbruik, aan de hand van onze bestaande betalingsinformatie, zowel door vergelijkingen met groepen mensen met vergelijkbare kenmerken en een bekend historisch betalingsgedrag als door historische analyses van fraudepatronen (met name door extrapolatie naar onze doelgroepen).

Indien uw verzoek tot betaling met Betaal per maand wordt geweigerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid of wegens een aanzienlijk vermoeden van fraude, wordt Betaal per maand u niet aangeboden, maar kunt u gebruik maken van andere betaalmethoden (bv. kredietkaart) om uw bestelling af te ronden.

6. Overdracht buiten de EU/EER

Wij maken gebruik van de clouddienst "Microsoft Azure" van de provider Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (hierna: "Microsoft"); d.w.z. de gegevens worden verwerkt in datacenters van onze verwerker Microsoft. Daarbij kan de toegang tot hun gegevens vanuit een derde land niet worden uitgesloten. Met uitzondering van Microsoft geven wij uw gegevens momenteel niet door aan landen buiten de EU/EER. Indien wij uw gegevens wel doorgeven aan bedrijven buiten de EU / EER, zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd en dat er passende waarborgen zijn (bijvoorbeeld EU-standaardcontractbepalingen en, indien van toepassing, verdere maatregelen op basis van het zogenaamde Schrems2-arrest van het EHvJ). Een kopie van de door ons getroffen beschermingsmaatregelen kunt u opvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz_monatsabrechnung@riverty.com.

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Toegang: U kunt een schriftelijke kopie aanvragen van de informatie die wij over u bewaren.

Rectificatie: Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te rectificeren of te verwijderen waarvan u denkt dat deze onjuist is.

Wissen: U kunt ons verzoeken uw gegevens te wissen. Wij kunnen uw gegevens misschien niet meteen wissen, bijvoorbeeld als wij ze nog nodig hebben om u onze diensten te verlenen. Wij mogen geen informatie over u wissen die wij volgens de wet moeten bewaren.

Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21 GDPR.

Beperking van de verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken overeenkomstig artikel 14 van de GDPR.

Intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Gegevensoverdracht: Indien uw persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt voor de uitvoering van onze contractuele relatie, hebt u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat aan u verstrekken voor overdracht aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Klachten: U kunt te allen tijde een klacht indienen bij ons of bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf (Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: post-stelle@ldi.nrw.de).

Als u een verzoek hebt, stuur dan een e-mail naar Datenschutz_monatsabrechnung@riverty.com.

8. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met andere ondernemingen van onze groep (d.w.z. in verschillende landen) voor de in deze verklaring genoemde doeleinden om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien nodig schakelen wij ook een derde partij in als dienstverlener (orderverwerker, bijv. datacenters) in het kader van de in deze verklaring genoemde doeleinden. Dienstverleners hebben alleen toegang tot uw gegevens in de mate en voor de periode die nodig is om de desbetreffende dienst te verlenen. Wij kunnen Amazon de informatie verstrekken die zij nodig hebben om uw bestelling naar behoren uit te voeren en te beheren. Op deze informatie is het privacybeleid van Amazon van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan kredietinformatiebureaus en bedrijven die identiteitscontroles uitvoeren om uw kredietwaardigheid te controleren of om een risicobeoordeling uit te voeren als u Betaal per maand wilt gebruiken, en om uw identiteit en adresgegevens te controleren. Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij de nodige informatie aan autoriteiten zoals de politie of de belastingdienst. Een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat bijvoorbeeld bij maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Wij verstrekken de bevoegde autoriteiten echter alleen de gegevens die op grond van de geldende rechtstoestand vereist zijn.

Indien wij uw gegevens aan deze geselecteerde derden verstrekken, zullen wij alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen op juridisch, technisch en organisatorisch gebied leveren om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij overdracht of bekendmaking aan deze derden vertrouwelijk worden behandeld en adequaat worden beschermd. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Bovendien verstrekken wij uw gegevens niet aan derden met het oog op directe reclame of andere vormen van direct marketing, opiniepeilingen of marktonderzoek, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.

9. Bent u verplicht gegevens te verstrekken?

Wanneer u Betaal per maand selecteert als betaalmethode op de website van Amazon, dient u die persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een besluit te nemen over de goedkeuring van uw gebruik van Betaal per maand of die gegevens die wettelijk moeten worden verzameld. Zonder deze gegevens is het normaal gesproken niet mogelijk om uw gebruik van de Betaal per maand goed te keuren.

10. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij gebruiken de nieuwste technologie om uw gegevens veilig te houden. Dit betekent dat wij alle noodzakelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, overdracht, wissen of enige andere ongeoorloofde verwerking. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten state-of-the-art firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-ruimtes, goede toegangscontrole, het geven van instructies aan personeel dat betrokken is bij de verwerking van uw gegevens, en de zorgvuldige selectie van onderaannemers. Bovendien is het recht op toegang tot uw gegevens beperkt tot personeel dat voor zijn werk toegang tot uw gegevens nodig heeft.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze diensten en passen daarom deze privacyverklaring aan bij wijzigingen in de diensten. Wijzigingen kunnen ook voortvloeien uit een wijziging van de toepasselijke wetgeving.

12. Vragen over gegevensbescherming

U hebt het recht om op verzoek en binnen een redelijke termijn informatie over uw gegevens op te vragen, onjuiste gegevens over u te corrigeren of ons mee te delen dat u uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens intrekt. Wij hebben een toegewijd team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Riverty op Datenschutz_monatsabrechnung@riverty.com.