Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Voorwaarden voor Riverty Factuur en Riverty Automatische incasso

Versie 2.2, van toepassing vanaf 26 oktober 2023.

Wat is Riverty Factuur en Riverty Automatische incasso?

Wij als webwinkel (hierna de "Webwinkel") bieden jou Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso aan in samenwerking met een externe dienstverlener, Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Duitsland ("Riverty", voor meer informatie zie https://www.riverty.com/nl-nl/impressum/). Om met Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso te kunnen betalen, moet je een Factuur- en afleveradres in Nederland hebben. Dit adres mag geen postbus zijn. Verder moet je een onderneming zijn (ongeacht of deze gedreven wordt door middel van een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, coöperatie, stichting, B.V., N.V., SE of anderszins) of minimaal 18 jaar oud zijn (art. 1:234 BW). Riverty houdt zich aan de leeftijdsgrens van 18 jaar en de betaalmethode is niet beschikbaar voor minderjarigen.

Als je ervoor kiest om met Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso voor je bestelling te betalen, betekent dit het volgende:

  • Riverty voert een kredietwaardigheids- en adrescontrole uit (zie artikel 1.1 hieronder) om te bepalen of deze betaalmethode beschikbaar is voor jouw bestelling;

  • als Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso beschikbaar is, wordt dit aan je bevestigd bij het afronden van je bestelling in de winkel;

  • zodra je een overeenkomst sluit met onze Webwinkel voor je bestelling (de "Transactie") en jouw keuze voor Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso, vindt er een overdracht aan Riverty plaats van alle bestaande en toekomstige vorderingen voor de bedragen (inclusief de prijs) die je in verband met die bestelling moet betalen aan onze Webwinkel (de "Overdracht");

  • vanwege de Overdracht ontvang je voor je bestelling van Riverty per e-mail (of per gewone post als er geen e-mailadres beschikbaar is) één factuur of betaalinformatie (beide ieder hierna ook aangeduid als "Factuur");

  • bij gebruik van Riverty Factuur moet het te betalen bedrag worden overgemaakt binnen het betaaltermijn op de bankrekening van Riverty zoals vermeld op de Factuur. Bij gebruik van Riverty Automatische incasso wordt het op de Factuur vermelde bedrag van uw rekening geïnd wanneer het verschuldigd is. Riverty is alleen betrokken bij het betaalproces. Onze Webwinkel blijft verantwoordelijk voor alle andere aspecten van de Transactie, zoals in het bijzonder de uitvoering van de bestelling en de kwaliteit van wat je geleverd krijgt.

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra je ervoor kiest om via Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso te betalen bij onze Webwinkel. Een keuze voor Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso leidt tot het ontstaan van rechten en verplichtingen tussen jou en onze Webwinkel (en ook tussen jou en Riverty, vanaf de Overdracht). Als je kiest voor Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso, vormen deze voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tussen jou en onze Webwinkel voor de betreffende Transactie.

Voor alle duidelijkheid: deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing als je telefonisch een bestelling bij onze Webwinkel plaatst.

1. Hoe werkt Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso?

1.1 Bij jouw keuze voor Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso beoordeelt onze Webwinkel of deze betaalmethode beschikbaar is voor jouw bestelling. Daartoe voert Riverty een kredietwaardigheids- en adrescontrole uit (zoals beschreven in het Privacy Statement van Riverty: https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/nl_nl).

1.2 Als Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso beschikbaar is voor jouw bestelling, zal onze Webwinkel dit aan je bevestigen bij het afronden van je bestelling in de winkel. Als je niet met Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso kunt betalen, dan kun je bij de kassa een andere betaalmethode kiezen.

1.3 Mededeling van Overdracht: Totstandkoming van een overeenkomst tussen jou en onze Webwinkel voor jouw bestelling en het gebruik door jou van Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso leidt automatisch tot Overdracht aan Riverty van alle bestaande en toekomstige vorderingen voor de bedragen (inclusief de prijs) die je op grond van die overeenkomst moet betalen aan onze Webwinkel. Vanwege deze Overdracht ontvang je van Riverty een Factuur met het te betalen bedrag, meestal digitaal via e-mail (of via de gewone post als er geen e-mailadres beschikbaar is).

1.4 Na de Overdracht moeten al jouw betalingen voor je Riverty Factuur voor je bestelling binnen 14 dagen aan Riverty worden gedaan. Daarbij heeft Riverty in verband met de betaling de vorderingsrechten overgenomen uit de tussen onze Webwinkel met jou gesloten overeenkomst.

1.5 Na de Overdracht zullen al jouw betalingen voor je Riverty Automatische incasso voor je bestelling binnen 3 dagen na de vooraankondiging door Riverty worden afgeschreven. Daarbij heeft Riverty in verband met de betaling de vorderingsrechten overgenomen uit de tussen onze Webwinkel met jou gesloten overeenkomst.

1.6 Als je na de Overdracht een betaling doet aan iemand anders dan Riverty (waaronder onze Webwinkel), blijft jouw betaalverplichting aan Riverty bestaan. In dat geval moet je opnieuw betalen, dit keer aan Riverty.

1.7 Iedere vordering op jou met betrekking tot jouw bestelling kan door Riverty altijd eenzijdig worden overgedragen aan een derde (waaronder een incassobureau in geval van wanbetaling).

2. Wanneer moet je betalen bij Riverty Factuur of Riverty Automatische incasso?

2.1 Als je Riverty Factuur als betaalmethode kiest, moet ieder door jou te betalen bedrag naar Riverty worden overgemaakt binnen het betaaltermijn van de betreffende Factuur. De bankrekening en alle vereiste gegevens staan vermeld op de Factuur die je van Riverty ontvangt.

Als je Riverty automatische incasso als betaalmethode kiest, machtig je Riverty uitdrukkelijk om het in de Factuur vermelde bedrag automatisch van de door jouw opgegeven (bank)rekeningnummer te incasseren. Je hebt volledig betaald wanneer de incasso succesvol is afgerond en de terugboekingstermijn is verstreken. Zodra jouw verzoek om via Riverty te betalen, is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, stuurt Riverty je een vooraankondiging waarin Riverty jouw incasso-opdracht bevestigen. Je ontvangt deze vooraankondiging 3 dagen voordat Riverty het geld incasseert van je rekening. Door te kiezen voor de betaalservice van Riverty ga je akkoord met de termijn van 3 dagen.

2.2 Als je hebt gekozen voor de optie om via Riverty Automatische Incasso te betalen, moet je ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is op de door jouw opgegeven rekening.

3.Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

3.1 Indien je een bedrag niet betaalt binnen de op de Factuur vermelde termijn, is het te betalen bedrag onmiddellijk opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.2 In het geval van een betaalachterstand zal Riverty je een herinnering sturen en binnen 14 dagen betaling eisen. Met de herinneringsbrief word je gewaarschuwd dat als de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, je incassokosten moet betalen in overeenstemming met het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Als je niet op deze herinnering reageert door het openstaande bedrag alsnog op tijd te betalen, stuurt Riverty je een (tweede) schriftelijke herinnering en wordt het te betalen bedrag verhoogd met een gedeelte van de buitengerechtelijke incassokosten die je verschuldigd bent geworden. Reageer je ook niet op deze (tweede) herinnering door het hele verhoogde bedrag tijdig te betalen, dan stuurt Riverty je per post een aanmaning (laatste herinnering), waarbij het totale bedrag opnieuw wordt verhoogd; in deze aanmaning worden ook het totaalbedrag aan verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten vermeld. Voor de toepasselijke gedeelten van de buitengerechtelijke incassokosten, zie https://documents.riverty.com/terms_conditions/fees/nl_nl. De totale buitengerechtelijke incassokosten die Riverty op grond van het toepasselijke Nederlandse recht in rekening mag brengen bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40 (veertig euro).

3.3 Vanaf de datum waarop je in verzuim bent, heeft Riverty het recht om over het door jou te betalen bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening. Als je een bedrag niet betaalt binnen de termijn genoemd in de tweede herinnering of aanmaning, ben je bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die door Riverty zijn opgegeven met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Als er daarna nog een incassoprocedure tegen je moet worden ingesteld, brengt Riverty alle kosten voor het verkrijgen van betaling in rechte bij jou in rekening (de zogeheten gerechtelijke kosten).

3.4 Als Riverty gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten maakt (zoals bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.3), worden de door jou betaalde bedragen eerst in mindering gebracht op die kosten. Pas nadat alle kosten volledig zijn voldaan, wordt een door jou betaald bedrag in mindering gebracht op het bedrag dat je oorspronkelijk moest betalen voor je Factuur.

Download PDF